Algemene Transportvoorwaarden van de Vervoerder

In deze transportvoorwaarden worden de bepalingen uiteengezet die de relatie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen de passagier en de Vervoerder bepalen en zijn BINDEND VOOR DE PARTIJEN. De passagier is een passagecontract aangegaan met een organisator en deze voorwaarden werden opgenomen in de overeenkomst van de passagier met de organisator. Deze algemene transportvoorwaarden zijn ook van toepassing wanneer het schip als drijvend hotel wordt gebruikt ongeacht het feit of er een passagecontract is en ongeacht het feit of er een overtocht is of niet.

Gelieve de transportvoorwaarden die uw rechten, verantwoordelijkheden en beperkingen om vorderingen in te dienen tegen de Vervoerder, bedienden en/of vertegenwoordigers beschrijven, aandachtig te lezen. De aansprakelijkheid van de Vervoerder is beperkt zoals vermeld in clausules 22 en 23.ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VAN DE VERVOERDERS MSC CRUISES EN FORMULA 1® 

Deze vervoersvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de MSC Cruises en Formula 1® reservaties. Lees ze zorgvuldig.

Download de MSC Cruises en Formule 1® vervoersvoorwaarden

 


1. Opbouw en Definities

Alle verwijzingen naar de “PASSAGIER” (enkelvoud) omvatten ook het meervoud. Passagier omvat de koper van het vervoerscontract en elke persoon of alle personen die op het betrokken ticket vermeld staan, met inbegrip van minderjarigen.

VERVOERDER” betekent de eigenaar en/of bevrachter of het nu gaat om de huur van het schip zonder schipper (Bareboat/Demise Charter), tijdbevrachting, subcharter of bediening van het schip in die mate dat elk van deze bevrachters optreden als Vervoerder of uitvoerende Vervoerder.

De term “Vervoerder” omvat de Vervoerders, het vervoerende schip (het “cruiseschip”), zijn eigenaar, bevrachter, operator, hulpschepen of andere transportmiddelen die de Vervoerder de Passagier ter beschikking stelt.

GEHANDICAPT PERSOON of PERSOON MET VERMINDERDE MOBILITEIT (ook PVM) betekent elke persoon wiens mobiliteit is verminderd gedurende het transport ten gevolge van elke fysieke handicap (zintuigelijk of motorisch, tijdelijk of permanent) intellectueel of psychosociale of stoornis, of elke andere vorm van invaliditeit, ten gevolge van leeftijd, en wiens situatie passende aandacht en aanpassingen vraagt aan zijn noden om de service die aan alle Passagiers wordt verleend, te verlenen.

BAGAGE” betekent alle bagage, pakken, koffers, hutkoffers of andere persoonlijke voorwerpen die toebehoren aan of vervoerd worden door om het even welke Passagier, waaronder bagage in het bagageruim, handbagage en artikelen die de Passagiers bij zich dragen of bij de purser in bewaring geven.
De "KAPITEIN” is de Kapitein of persoon die op om het even welk moment de leiding over het transporterende schip heeft en het bevel over het cruiseschip voert.

MINDERJARIGE” betekent elk kind jonger dan 18 jaar.

ORGANISATOR” is de partij waarmee de Passagier een overeenkomst is aangegaan voor de cruise en/of het pakket zoals bepaald onder de richtlijn 90/314/EEC van de Raad van 13 juni 1990 inzake Pakketreizen, met inbegrip van vakantie- en rondreispakketten waaronder de cruise aan boord van het schip of andere gelijksoortige reizen vallen.

PASSAGECONTRACT” betekent de vervoersovereenkomst die de Passagier met de organisator is aangegaan en waarvan de voorwaarden blijken uit de reserveringsvoorwaarden die deze bepalingen omvatten.

PASSAGIER betekent elke persoon genoemd op dan wel de boekingsbevestiging, of op de factuur of op het ticket.

EXCURSIE AAN WAL” betekent elke excursie georganiseerd door een derden en die door de Vervoerder te koop wordt aangeboden waarvoor een aparte prijs moet worden betaald, ongeacht of ze voorafgaand aan de cruise of aan boord van het schip wordt gereserveerd.

SCHIP” betekent het schip dat wordt vermeld in het betrokken passagecontract of elk vervangend schip dat eigendom is van of gecharterd, bediend en/of gecontroleerd wordt door de Vervoerder.

2. Niet-Overdraagbaarheid van Wijziging

De Vervoerder  stemt ermee in de persoon vermeld op het ticket (“de Passagier") voor de reis in kwestie (“de reis”) op de vernoemde of vervangende schepen te vervoeren. De Passagier stemt ermee in gehouden te zijn door alle bepalingen, voorwaarden en beperkingen. Deze voorwaarden primeren op elke voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst. Deze transportvoorwaarden kunnen niet worden gewijzigd zonder schriftelijke en ondertekende toestemming van de Vervoerder of zijn bevoegde vertegenwoordiger. Het door de organisator uitgereikte passagecontract is enkel geldig voor de Passagier of Passagiers voor wie het is uitgereikt voor de vermelde datum en het vernoemde schip of een vervangend schip en is niet overdraagbaar.

3. Bezetting van Slaapplaatsen en Hutten

Een Passagier heeft geen recht op exclusieve bezetting van een hut met twee (2) of meer slaapplaatsen tenzij hij een supplement voor exclusieve bezetting heeft betaald. De Vervoerder behoudt het recht voor de Passagier van de ene naar de andere hut over te plaatsen en kan de vervoerprijs dienovereenkomstig aanpassen. De Kapitein of de Vervoerder kunnen, indien dit wenselijk of noodzakelijk wordt, een Passagier op elk ogenblik van de ene slaapplaats naar de andere verplaatsen.

4. Onderhoud Tijdens Vertraging of Langer Verblijf

Passagiers  die  na  aankomst  van  het  schip  in  de  haven  van eindbestemming en nadat de Passagiers zijn gevraagd te ontschepen aan boord van het schip blijven, zullen door de Vervoerder gevraagd worden hun onderhoud te betalen tegen de lopende tarieven voor elke nacht dat zij aan boord blijven.

5. Vroegtijdige Beëindiging van de Cruise

- 5.1

De Vervoerder kan op elk ogenblik voor of na het begin van de reis en ongeacht het feit of het schip al dan niet is afgeweken van of verder gevaren dan de haven van bestemming, de Passagier schriftelijk of via de pers of op om het even welke andere geschikte manier te kennen geven dat de cruise wordt beëindigd indien de prestaties of de verdere prestaties belemmerd of verhinderd zijn door oorzaken waarover de Vervoerder geen controle heeft of indien de Kapitein of de Vervoerder deze beëindiging noodzakelijk achten voor het beheer en/of de veiligheid van het schip.

- 5.2

Indien de reis op deze manier wordt beëindigd, heeft de Vervoerder geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van de Passagier. De enige stappen die deze laatste in dat geval kan ondernemen zijn tegen de organisator krachtens Richtlijn 90-314- EEG van de Raad van 13 juni 1990 of gelijkwaardige wetgeving en/of het passagecontract.

6. Omleidingen, Annuleringen en Vertragingen

- 6.1

De  bediening  van  het  cruiseschip  is  onderhevig  aan  de weersomstandigheden, mechanische problemen, scheepvaartverkeer, regeringsinterventies, de plicht om andere schepen in problemen te helpen, beschikbaarheid van slaapfaciliteiten en andere factoren waarover de Vervoerder mogelijk geen controle heeft.

- 6.2

De   Vervoerder   garandeert   niet   dat   het   cruiseschip   elke geadverteerde haven zal aandoen of om het even welke route of tijdschema in het bijzonder zal volgen. De Kapitein en de Vervoerder hebben het absolute recht de geadverteerde programma’s,   haven,   reisweg   of   routes   te   wijzigen   of   te vervangen of andere schepen te vervangen zonder kennisgeving. Indien een geplande inschepingshaven wordt vervangen, zal de Vervoerder het vervoer naar de vervangende haven bepalen en regelen zonder meerkosten voor de Passagier.

- 6.3

Voordat de reis begint heeft de Vervoerder het recht de reis zonder kennisgeving te annuleren voor om het even welke reden indien hij dit nodig acht voor de veiligheid van het schip of de personen aan boord.

- 6.4

Het  staat de Vervoerder of  de Kapitein vrij  alle bevelen of richtlijnen inzake vertrek/aankomstroutes, havens, stops, overscheping, lossen of  bestemming of  andere richtlijnen vanwege regeringen of ministeries of personen die handelen of beweren te handelen met toestemming van een regering of ministerie of van elke vereniging voor verzekeringen tegen oorlogsrisico’s werkend onder een regeringsstelsel die het schip mogelijk   is   aangegaan,   te   gehoorzamen.   Niets   wat   onder dergelijke bevelen wordt gedaan of niet gedaan zal volgens de wet als een afwijking worden beschouwd.

- 6.5

Alle data en/of tijdstippen die in vaarroutes of anderszins door de  organisator  en/of  de  Vervoerder  worden  uitgegeven,  zijn slechts bij benadering en kunnen door de Vervoerder op elk ogenblik en voor zover nodig wordt geacht, worden gewijzigd in het belang van de reis in haar geheel.

- 6.6

Indien het uitvaren van het schip of het verder varen op de normale koers door om het even welke oorzaak wordt verhinderd of belemmerd, heeft de Vervoerder het recht de Passagier over te plaatsen naar een soortgelijk schip of, mits toestemming van de Passagier, naar elk ander vervoermiddel naar de bestemming van de Passagier.

7. Extra Kosten

- 7.1

De Passagier zal alle kosten die hijzelf of de Vervoerder voor zijn/haar rekening heeft opgelopen voor goederen en  diensten, voor het einde van de reis betalen in om het even welke valuta die op het ogenblik van de betaling algemeen aan boord wordt gebruikt.

- 7.2

Alcoholische dranken,  cocktails, frisdranken, mineraalwater en   medische  uitgaven   zijn   afhankelijk  van   de   services  of producten van de contractant. Excursies aan wal of honoraria, kosten of belastingen die door een overheidsinstelling worden opgelegd, zijn extra kosten tenzij anders vermeld als inbegrepen bij aanvang van de cruise.

8. Reisdocumenten

- 8.1

De  Passagier is  verantwoordelijk voor  en  zal  gehoorzamen aan alle reisvereisten, wetten of reglementen van regeringen voor alle  havens  op  de  route  van  het  cruiseschip.  Alle  Passagiers moeten zich aanmelden voor inspectie van het ticket en het contract, een geldig paspoort en eventuele visa, in- of uitreisvergunning die zijn vereist door de havens op de reisroute van het cruiseschip.

- 8.2

De Passagier, of in geval van een minderjarige, zijn ouders of voogd, is ten opzichte van de Vervoerder aansprakelijk voor eventuele boetes die het schip of de Vervoerder door overheden worden opgelegd indien de Passagier de plaatselijke regeringswetten en –reglementen niet gehoorzaamt of naleeft, waaronder vereisten inzake immigratie, douane of accijnzen.

- 8.3

De Vervoerder behoudt zich het recht voor de details van deze documentatie na te kijken en op te slaan. De Vervoerder doet geen uitspraken over en geeft geen garanties op de juistheid van documentatie die is nagekeken. Het is de Passagiers ten stelligste aanbevolen na te gaan welke vereisten gelden voor buitenlandse reizen in de verschillende havens zoals vereisten inzake visa, immigratie, douane en gezondheid.

9. Beveiliging

- 9.1

De  Passagier  meldt  zich   zoals de in de instructies is aangegeven voor het geplande vertrek om eventuele procedures voor het inschepen en veiligheidsinspecties te vervullen.

- 9.2

Om veiligheidsredenen stemt de Passagier  ermee  in  dat vertegenwoordigers van de Vervoerder de Passagier, zijn/haar bagage en andere bezittingen controleert.

- 9.3

De Vervoerder heeft het recht eventuele artikelen in om het even welke bagage in beslag te nemen die de Vervoerder naar eigen goeddunken gevaarlijk acht of die volgens hem risico’s of ongemakken inhouden voor de veiligheid van het cruiseschip of de personen aan boord.

- 9.4

Het is de Passagiers verboden voorwerpen die kunnen worden gebruikt als wapens, explosieven, illegale of gevaarlijke goederen aan boord te brengen.

- 9.5

De Vervoerder behoudt zich het recht voor elk hut, slaapplaats of ander deel van het cruiseschip op elk ogenblik te doorzoeken om veiligheidsredenen.

10. Gezondheid en Geschiktheid om te Reizen

- 10 1

Om ervoor te zorgen dat de Vervoerder in staat is om de Passagiers veilig en in overeenstemming met  internationale, Europese of nationale wetgeving of veiligheidseisen die door de bevoegde autoriteiten worden gesteld, met inbegrip van de vlaggenstaat, te vervoeren, garandeert de Passagier dat hij /zij fit is om te reizen over zee en dat zijn / haar gedrag of toestand aan boord geen afbreuk zal doen aan de veiligheid van het Cruiseschip of overlast zal geven voor de andere personen aan boord.

- 10.2

Indien  de   Vervoerder,  de   Kapitein  of   de   arts   van   het cruiseschip de indruk heeft dat een Passagier om een of andere reden niet in staat is om te reizen, de veiligheid in het gedrang kan brengen of de toestemming om in een haven aan land te gaan kan worden geweigerd, of de Vervoerder aansprakelijk kan maken voor het onderhoud, de steun en de repatriëring van de Passagier, hebben  de  Vervoerder  en  de  Kapitein  het  recht  een  van  de volgende stappen te ondernemen: (i) de Passagier in om het even welke  haven  de  toegang  tot  het  schip  te  weigeren;  (ii)  de Passagier in om het even welke haven van boord te zetten; (iii) de Passagier over te plaatsen naar een andere slaapplaats of hut; (iv) als de arts van het cruiseschip het raadzaam acht, hem/haar in het hospitaal van het cruiseschip onder te brengen of te houden of de Passagier over te brengen naar een gezondheidsinstelling in om het even welke haven op kosten van de Passagier (v) eerste hulp toe te dienen en medicijnen of andere substanties toe te dienen of de Passagier in een hospitaal of soortgelijke instelling onder te brengen en/of te houden in om het even welke haven op voorwaarde dat de dokter en/of Kapitein van oordeel is dat deze stap noodzakelijk is.

- 10.3

Wanneer een Passagier de toegang tot het schip is geweigerd omwille van de veiligheid en/of zijn/haar geschiktheid om te reizen,  is  de  Vervoerder  niet  aansprakelijk  voor  verlies  of uitgaven die de Passagier hierdoor oploopt en heeft de Passagier geen recht op compensatie van de Vervoerder, onder voorbehoud van enig toepasbaar recht.

- 10.4

Het  schip  heeft  een  beperkt  aantal  hutten  uitgerust  voor mindervaliden. Niet alle ruimtes of uitrusting op het schip zijn toegankelijk voor mindervaliden of personen met een beperkte mobiliteit.

- 10.5

De Vervoerder behoudt zich het recht voor elke Passagier die zijn/haar specifieke behoeften inzake accommodatie, zitplaatsen of services of behoefte om medische uitrusting mee aan boord te brengen of andere gekende handicaps niet op voorhand heeft meegedeeld of wie volgens de Vervoerder en/of de Kapitein niet in staat is om te reizen of van wie de toestand een gevaar inhoudt voor hem/haarzelf of anderen aan boord, weigeren te vervoeren.

- 10.6

Passagiers die hulp nodig hebben en/of speciale verzoeken hebben of speciale faciliteiten of uitrusting inzake vereiste accommodatie, zitplaatsen of services of hun behoefte om medische of mobiltiteits-uitrusting mee aan boord te brengen, dienen de organisator hiervan ten tijde van reservering op de hoogte te brengen. Dit is om ervoor te zorgen dat de Passagier veilig en in overeenstemming met alle geldende veiligheidseisen kan worden vervoerd en de vervoerde de nodige hulp kan bieden vermits er daarbij geen problemen zijn met betrekking tot; het ontwerp van het Passagiersschip of de haveninfrastructuur en apparatuur - waaronder de haventerminals - die het onmogelijk maken voor het uitvoeren van de in- of ontschepen of vervoer van de Passagier op een veilige en haalbare manier. De Vervoerder is niet verplicht bijstand te leveren of speciale verzoeken in te willigen tenzij de Vervoerder hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Indien de Passagier niet veilig en in overeenstemming met de geldende veiligheidseisen kan worden vervoerd, dan kan de Vervoerder inscheping weigeren van een Passagier of  gehandicapte of een persoon met beperkte mobiliteit op grond van veiligheid.

- 10.7

Rolstoelgebruikers    dienen     hun     eigen     rolstoel     met standaardafmetingen  mee  te  brengen.  De rolstoelen van het schip zijn alleen bestemd voor noodgevallen. Wanneer de Vervoerder het strikt noodzakelijk acht voor de veiligheid van de Passagier kan een gehandicapte of personen met beperkte mobiliteit moeten worden begeleid door een andere persoon of een erkende hulphond (volgens artikel 12.3), die in staat is hulp te verlenen aan de  gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit. Alleen de Vervoerder zal de afweging  van deze eis maken op basis van noodzaak van de Passagier op basis van  veiligheid en kan variëren van Schip tot Schip en van route tot route. 

- 10.8

Wanneer mobiliteit of andere apparatuur  verloren is gegaan of beschadigd is door de schuld of nalatigheid van Vervoerder dan beslist uitsluitend de Vervoerder over het repareren of vervangen van dergelijke apparatuur. Tenzij de Vervoerder anders en schriftelijk instemt, worden de Passagiers beperkt tot het brengen van twee (2) artikelen van dergelijke mobiliteit of medische apparatuur aan boord per hut met een totale waarde van niet meer dan €2200. Alle apparatuur moet veilig vervoerd kunnen worde en moet worden ingeklaard voor de cruise. De Vervoerder kan weigeren de apparatuur te vervoeren indien dit niet veilig is om dit te doen of wanneer het niet tijdig genoeg is aangemeld om dit te beoordelen.

- 10.9

Elke  Passagier  die  inscheept  of  een  andere  Passagier  laat inschepen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is, wanneer hij of zij of die andere Passagier lijdt aan een ziekte, aandoening, letsel of lichamelijke of mentale kwaal of die, voor zover hij/zij weet is blootgesteld aan een besmetting of een besmettelijke ziekte, of om welke andere redenen dan ook de veiligheid of het redelijke comfort  van  andere  personen  aan  boord  in  het  gedrang  kan brengen of, om welke reden dan ook de toestemming wordt geweigerd in zijn/haar haven van bestemming aan land te gaan, zal verantwoordelijk zijn voor verliezen of uitgaven die de Vervoerder of de Kapitein rechtstreeks of onrechtstreeks oplopen ten gevolge van deze ziekte, aandoening, letsel, kwaal, blootstelling of weigering om aan land te gaan tenzij het geval van ziekte, aandoening, letsel, kwaal of blootstelling voor het inschepen  schriftelijk  aan   de   Vervoerder  of   de   Kapitein  is betekend en de Vervoerder of Kapitein schriftelijk met deze inscheping hebben ingestemd.

- 10.10

De Vervoerder behoudt zich het recht aan om elke Passagier een medisch bewijs van geschiktheid te vragen om te reizen, om te beoordelen of dat de Passenger veilig in overeenstemming met de geldende internationale, Europese en/of nationale wetgeving kan worden vervoerd.

- 10.11

Zwangere vrouwen worden ten zeerste aanbevolen medisch advies in te winnen voordat zij in om het even welk stadium van hun  zwangerschap  reizen.  Vrouwen  die  aan  het  einde  van  de cruise tot 23 weken zwanger zijn dienen een medische verklaring van reisgeschiktheid voor te leggen. Om gezondheids- en veiligheidsredenen kan de Vervoerder geen Passagiers meenemen die  op  het  moment  van  de  inscheping  24  weken  of  langer zwanger zijn. De Vervoerder behoudt zich het recht voor in elk stadium van de zwangerschap een medische verklaring te vragen en  de  toegang  tot  het  schip  te  weigeren indien  de  Vervoerder en/of  de  Kapitein  er  niet  van  overtuigd  zijn  dat  de  Passagier tijdens de tocht veilig zal zijn.

- 10.12

Het niet informeren van de Vervoerder en de scheepsarts van de zwangerschap, ontheft de Vervoerder van alle aansprakelijkheid ten opzichte van de zwangere Passagier.

- 10.13

De scheepsarts is niet gekwalificeerd voor bevallingen aan boord of pre- of postnatale behandelingen en de Vervoerder neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het vermogen om dergelijke diensten en uitrusting te verlenen. Zwangere Passagiers worden verwezen naar de sectie in deze voorwaarden met de titel “Medische  behandeling”  voor   informatie  over   de   medische faciliteiten aan boord.

11. Gedrag van de Passagier

- 11.1

De veiligheid van het schip en iedereen aan boord is van het hoogste belang. De Passagiers moeten aandacht besteden en gehoorzamen aan alle reglementen en berichten inzake de veiligheid van het schip, zijn bemanning en Passagiers, de faciliteiten van de terminal en de immigratievereisten.

- 11.2

Passagiers dienen zich te allen tijde te gedragen met respect voor de veiligheid en de privacy van andere personen aan boord.

- 11.3

Passagiers dienen te gehoorzamen aan elk redelijk verzoek van een bemanningslid, de Kapitein of zijn/haar officiers.

- 11.4

Alle  Passagiers  dienen  hun  veiligheid  in  acht  te  nemen terwijl ze op de buitendekken wandelen. Passagiers en kinderen mogen niet over de dekken of andere delen van het schip rennen.

- 11.5

Passengers’ luggage must not be left unaccompanied at any time, unless different and reasonable instructions are given from the staff. Unaccompanied luggage may be removed and/or destroyed.

- 11.6

De Passagier zal geen brandbare of gevaarlijke goederen of artikelen, of gecontroleerde of verboden middelen aan boord brengen. Indien een Passagier een inbreuk op deze voorwaarden en reglementen maakt, is hij/zij ten opzichte van de Vervoerder strikt aansprakelijk voor letsels, verlies, beschadiging of onkosten en/of dient hij/zij de Vervoerder schadeloos te stellen voor vorderingen en boetes die uit deze inbreuk voortkomen. De Passagier kan ook aansprakelijk zijn voor statutaire boetes en/of straffen.

- 11.7

Om de veiligheid en de beveiligingsnormen aan boord te bewaren is het ten strengste verboden voedsel en dranken aan boord van de schepen te brengen. Overeenkomstig deze regel en om bovenstaande normen te garanderen, wordt tijdens het inschepen de Bagage van alle Passagiers zorgvuldig doorzocht. De toegelaten items zijn: producten voor de persoonlijke hygiëne, reinigingsproducten, lotions, vloeibare medicatie voor therapeutisch gebruik, babygerei en babyvoedingitems, door een arts voorgeschreven dieetitems. Elk type lokaal of “typisch” eten dat tijdens de cruise in een haven wordt gekocht, wordt verzameld en aan het einde van de cruise teruggegeven.

- 11.8

De  Passagier  is  in  elk  geval  aansprakelijk  voor  letsels, verlies of schade die hij/zij met zijn/haar inbreuk op de verboden in deze transportvoorwaarden berokkent en dient de Vervoerder schadeloos te stellen voor elke vordering ter zake.

12. Dieren / Huisdieren

- 12.1

Dieren en/of huisdieren zijn niet toegelaten aan boord van het schip, tenzij in bepaalde omstandigheden, zonder schriftelijke toestemming van de Vervoerder. Dieren of huisdieren die zonder toestemming door de Passagier aan boord worden gebracht, worden in bewaring genomen en er wordt een regeling getroffen om het dier in  de  volgende  haven  op  kosten  van  de  Passagier  aan  land  te brengen.

- 12.2

Hoewel de Vervoerder en/of zijn bedienden en/of beambten alle redelijke inspanningen zullen doen om voor het huisdier of dier te zorgen, is noch de Kapitein noch de Vervoerder aansprakelijk ten opzichte van de Passagier voor verlies of letsels van het dier terwijl het in het bezit/onder toezicht van de Vervoerder is.

- 12.3

Erkende hulphonden moeten voldoen aan en moet alle nodige papieren te hebben om, te voldoen aan de nationale en EU-regelgeving met betrekking tot de gezondheid, inentingen, opleiding en reiskosten. Het is de verantwoordelijkheid van de Passagier om alle benodigde papieren hebben en zich te hebben geïnformeerd of de hulphond kan worden uitgevoerd naar de havens van in- en ontscheping en dat de hond aan wal kan gaan in de verschillende havens die het schip aan doet.

13. Alcohol

- 13.1

Alcoholische dranken, waaronder wijn, sterke drank, bier of andere likeuren, zijn aan boord te koop tegen vaste prijzen. Het is de Passagiers niet toegelaten dergelijke dranken aan boord te brengen voor gebruik tijdens de reis, voor consumptie in hun hut of elders. Alcoholische dranken worden tijdens de cruise in geen enkele vorm aan minderjarigen verkocht. Wanneer de reis een haven in de U.S.A. aandoet,   zijn   dezelfde   voorwaarden   van   toepassing   op   alle Passagiers jonger dan 21 jaar.

- 13.2

De  Vervoerder  en/of  zijn  bedienden  en/of  beambten  mogen alcohol die Passagiers aan boord brengen, in beslag nemen.

- 13.3

De  Vervoerder en/of  zijn  bedienden en/of  beambten kunnen weigeren een Passagier alcohol of meer alcohol te serveren wanneer zij redenen hebben om aan te nemen dat de PassagierPassagier een gevaar en/of last betekent voor zichzelf, andere Passagiers en/of het schip.

14. Minderjarigen

- 14.1

Alle bepaling van artikel 10 en de eis van geschiktheid om te reizen is van toepassing op alle Passagier, inclusief minderjarigen.

- 14.2

De Vervoerder aanvaardt geen minderjarigen zonder begeleiding.  Minderjarigen  mogen  niet  inschepen  tenzij  zij vergezeld zijn door een ouder of voogd of een ander daartoe bevoegd persoon. Volwassen Passagiers die met een minderjarige reizen, zijn volledig verantwoordelijk voor het gedrag  van  die  minderjarige.  Minderjarigen  mogen  geen alcoholische dranken bestellen of consumeren of deelnemen aan gokken. Wanneer de reisweg een haven in de U.S.A. aandoet, gelden dezelfde voorwaarden voor alle Passagiers jonger dan 21.

- 14.3

Minderjarigen aan boord moeten te allen tijde onder toezicht van een ouder of voogd zijn en zijn welkom bij de activiteiten aan boord of bij excursies aan wal, op voorwaarde dat er een ouder of voogd aanwezig is. Kinderen kunnen niet aan boord blijven als hun ouders of voogden aan land gaan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door het personeel aan boord.

- 14.4

De volwassen Passagiers zijn aansprakelijk ten opzichte van de Vervoerder en moeten die alle verlies, schade of vertraging die hij opliep door een daad of nalatigheid van de Passagier of een minderjarige  Passagier  onder  toezicht  van  de  volwassene, vergoeden.

- 14.5

Minderjarige Passagiers zijn onderworpen aan alle voorwaarden in de transportvoorwaarden.

15. Medische Diensten door Onafhankelijke Dinestverleners

- 15.1

Er  zijn  medische diensten  beschikbaar aan  boord  van  het cruiseschip voor het gemak van de Passagier. De arts en het medische personeel van het cruiseschip zijn onafhankelijke dienstverleners en mogen de Passagiers hun hospitalisatie, medische hulpverlening en toegediende medicijnen in rekening brengen. De arts en het medische personeel van het cruiseschip staan niet onder toezicht van de Kapitein voor de behandeling van Passagiers en de Vervoerder zal geenszins aansprakelijk zijn voor de al dan niet verleende medische diensten en toegediende medicijnen.

- 15.2

De  medische  faciliteiten  aan  boord  en  in  de  verschillende havens  kunnen  beperkt  zijn.  De  Vervoerder  is  geenszins aansprakelijk voor het doorverwijzen van gasten naar medische diensten aan land of voor de medische diensten die aan land worden verleend. Indien medische hulp of een ziekenwagen, hetzij aan land, over zee of via de lucht nodig zijn en door de Vervoerder of de Kapitein of de arts worden verleend of besteld, zal de Passagier aansprakelijk  zijn  voor  alle  kosten  hiervan  en  zal  hij/zij  de Vervoerder op eenvoudig verzoek alle kosten die hij, zijn bedienden of beambten hebben opgelopen, vergoeden. Aan Passagiers die wegens ziekte tijdens de reis extra accommodatie of speciale of extra aandacht nodig hebben, worden deze bijkomende diensten in rekening gebracht.

16. Medische Behandeling

- 16.1

Het is de plicht en de verantwoordelijkheid van de Passagier om, wanneer dat noodzakelijk is tijdens de cruise, medische hulp te vragen aan de gekwalificeerde arts aan boord van het schip.

- 16.2

De arts van het cruiseschip is geen specialist en het medische centrum van het schip dient niet uitgerust te zijn en is niet uitgerust volgens dezelfde normen als een ziekenhuis aan land. Het schip heeft medische voorraad en uitrusting aan boord zoals vereist door de staat waarvan het de vlag voert. Noch de Vervoerder noch de arts zijn aansprakelijk ten opzichte van de Passagier indien zij hierdoor niet in staat zijn een medische aandoening te behandelen.

- 16.3

In geval van ziekte of ongeval moeten Passagiers mogelijk door de Vervoerder en/of de Kapitein aan land worden gebracht voor medische behandeling. De Vervoerder doet geen uitspraken over de kwaliteit van de medische behandeling in een haven of de plaats waar de Passagier aan land wordt gebracht.

- 16.4

Wij bevelen de Passagiers aan zich ervan te vergewissen dat hun verzekering medische behandelingen dekt met inbegrip van kosten voor een eventuele noodrepatriëring.

- 16.5

De medische faciliteiten en standaard variëren van haven tot haven en de Vervoerder doet geen uitspraken en geeft geen garanties inzake deze standaard.

- 16.6

Het de verantwoordelijkheid van de Passagier om de medische apparatuur de reiziger van plan is om aan boord te brengen, voorafgaande aan het vertrek deze medische apparatuur naar de haven te brengen.
 

- 16.7

De Passagiers is vereist op het moment van boeken te melden dat hij nodig medische apparatuur aan boord nodig heeft. Dit is ervoor te zorgen dat de medische apparatuur kan worden uitgevoerd en / of veilig worden vervoerd.

- 16.8

Het is de verantwoordelijkheid van de Passagier ervoor te zorgen dat alle medische apparatuur in goede staat is, het regelen van voldoende apparatuur en benodigdheden voor de duur van de gehele reis. Het schip heeft geen vervanging en toegang tot zorg aan wal kan lastig en duur zijn.

- 16.9

Passagiers moeten in staat zijn om alle apparatuur te bedienen. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, gehandicapten of Passagiers met beperkte mobiliteit, die persoonlijke verzorging of begeleiding nodig hebben, dan wordt dergelijke persoonlijke verzorging of begeleiding georganiseerd door de Passagier en op kosten van de Passagier. Het schip  is niet in staat om 1op 1 persoonlijke verzorging of begeleiding of enige andere vorm van verzorging te verlenen wegens lichamelijke of psychiatrische of andere aandoeningen.

17. Andere Onafhankelijke Dienstverleners

Het cruiseschip heeft dienstverleners aan boord die optreden als onafhankelijke aannemers. Hun diensten en producten worden aangerekend als extra’s. De Vervoerder is niet verantwoordelijk voor hun prestaties en producten. Deze dienstverleners kunnen zijn: kapper, manicuurster, masseuse, fotograaf, entertainer, fitnessleraar,    winkeliers    en     andere    dienstverleners.    De beperkingen vermeld in clausule 22 en 23 zijn van toepassing op alle onafhankelijke aannemers.

18. Reispakketten Excuries aan land

De  hotelaccommodatie en  alle  vervoer  (buiten  het  cruiseschip van de Vervoerder) inbegrepen in pakketreizen of excursies aan wal  worden  door  onafhankelijke  aannemers  beheerd,  ook  al worden ze door agenten of organisatoren aan boord van het cruiseschip verkocht. “Pakket” heeft dezelfde betekenis als vermeld in de richtlijn van de Europese Unie en Raad van 13 juni 1990 inzake pakketreizen en rondreizen (90/314/EEG). De Vervoerder  is  geenszins  verantwoordelijk  voor  het  gedrag,  de producten en de diensten van deze onafhankelijke aannemers.
 

19. Bagage en Persoonlijke Eigendom van de Passagier

- 19.1

Elke  Passagier  wordt geadviseerd om twee  (2)  koffers  en  twee  (2)  stuks handbagage aan boord brengen. 
Tijdens positioneringcruises, zijn de bovenstaande richtlijnen de toegestane per persoon te beperken, op voorwaarde dat in ieder geval de maximale hoeveelheid bagage in elke hut niet meer dan 100 kg en / of 8 stuks bedraagt voor alle Passagiers in dezelfde hut.

Kinderwagens en rolstoelen zijn altijd toegestaan.

Alle Bagage dient in de hut te worden bewaard, alle uitgangen dienen vrij van obstakels te worden  gehouden. 
 

- 19.2

De Bagage en eigendommen van de Passagiers mogen alleen persoonlijke bezittingen bevatten. Aan elk stuk commerciële eigendom zijn extra kosten verbonden.

- 19.3

De Vervoerder is niet verantwoordelijk voor eventuele breekbare of verderfelijke eigendommen die de persoon bij zich heeft.

- 19.4

Er zijn geen dieren of vogels toegelaten aan boord, behalve geleidehonden toegewezen aan mindervalide Passagiers of PVM, zoals beschreven in artikel 12.3.Vervoerder De Passagier draagt de volle verantwoordelijkheid voor dergelijke honden.

- 19.5

Passagiers met een eigen rolstoel dienen bij het reserveren na te gaan of geschikte accommodatie beschikbaar is en een schriftelijke bijlage  door  de  Passagier en het bedrijf  is ondertekend en toegevoegd aan het ticket en het contract. Als medische- , mobiliteits- of andere apparatuur nodig is moet dit worden medegedeeld aan de Vervoerder op het moment van boeking of binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de cruise zodat deze in staat is te beoordelen of dergelijke apparatuur veilig kan worden vervoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Passagier ervoor te zorgen dat dergelijke apparatuur in goede staat is en dat de Passagier dergelijke apparatuur kan bedienen.
 

- 19.6

Alle Bagage moet veilig verpakt en afzonderlijk  gelabeld zijn. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging bij de levering van Bagage indien de Bagage niet voldoende gelabeld is.

- 19.7

De Vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies of schade van Bagage of  eigendom terwijl deze onder toezicht staat van stuwadoors of andere onafhankelijke aannemers aan wal.

- 19.8

Alle Bagage moet bij aankomst van het cruiseschip op de eindbestemming worden opgehaald of wordt op risico en kosten van de Passagier opgeslagen.

- 19.9

De  Passagier is niet gehouden een algemene gemiddelde bijdrage te betalen of te ontvangen met betrekking tot Bagage of persoonlijke bezittingen of eigendom.

- 19.10

De  Vervoerder heeft een pandrecht op en het recht om Bagage of andere bezittingen van een Passagier per opbod of op een andere wijze te verkopen om uitstaande bedragen of andere bedragen  die de Passagier de Vervoerder, zijn bedienden, beambten of vertegenwoordigers verschuldigd is, te voldoen.

20. Aansprakelijkheid van de Passagier voor Schade

De  Passagier  is  aansprakelijk en  zal  de  Vervoerder  vergoeden voor alle schade aan het schip en/of zijn inrichting of uitrusting of elke andere eigendom van de Vervoerder veroorzaakt door een opzettelijke of nalatige daad of onachtzaam handelen van de Passagier of een persoon voor wie de Passagier verantwoordelijk is, met inbegrip van maar niet beperkt tot kinderen jonger dan 18 die samen met de Passagier reizen.

21. Overmacht & Gebeurtenissen Buiten de Controle van de Vervoerder

De Vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies, letsel, schade of de onmogelijkheid om de reis uit te voeren ten gevolge van gevallen van overmacht zoals, maar niet beperkt tot: oorlog, terrorisme – feitelijk of dreigend – brand, natuurrampen, overmacht, stakingen, bankroet, het  falen  van  onderaannemers om te presteren of alle andere evenementen buiten de controle van de Vervoerder en/of alle evenementen die ongewoon of niet te voorzien zijn.

22. Aansprakelijkheid

De (eventuele) aansprakelijkheid van de Vervoerder voor schade geleden ten gevolge van het overlijden of een persoonlijk letsel van de Passagier, of verlies of schade aan Bagage is onderworpen aan de volgende beperkingen en wordt bepaald overeenkomstig het volgende:

- 22.1

Het Verdrag  inzake  het  vervoer  van  Passagiers  en  hun Bagage over zee, aangenomen in Athene op 13 december 1974  (het “Verdrag van Athene”) is van toepassing en zoals opgenomen met effecten vanaf 1 januari 2013 door de EU-verordening 392/2009 betreffende de rechten van Passagiers reizende over zee in het geval van ongevallen (EU-Verordening 392/2009), zijn van toepassing op het internationale vervoer over zee, waarbij de haven van inscheping of ontscheping in de EU is of het vaartuig  een EU-vlag heeft of waar de vervoersovereenkomst wordt gemaakt in de EU De bepalingen van het Verdrag van Athene, en waar van toepassing, de EU verordening 392/2009 worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen in de algemene transportvoorwaarden. Een kopie van het Verdrag van Athene en EU verordening 392/2009 zijn verkrijgbaar op aanvraag en kan worden gedownload op www.imo.org. De Vervoerder heeft het recht te genieten van alle beperkingen, rechten  en  onschendbaarheden voorzien  door  het Verdrag van Athene en waar van toepassing, de EU verordening 392/2009 waaronder de volledige aftrek onder Artikel

8(4) van het Verdrag van Athene. De aansprakelijkheid van de Vervoerder voor het overlijden, persoonlijk letsel of ziekte van de Passagier zal niet hoger zijn dan 46.666 speciale trekkingsrechten (SDR) zoals  voorzien  en  bepaald  in  het  Protocol  van  1976  van  het Verdrag  van  Athene, of indien van toepassing, het maximale bedrag van 400.000 SDR op grond van EU-verordening 392/2009 en, wanneer sprake is van aansprakelijkheid voor oorlog en terrorisme, 250.000 SDR.  De  aansprakelijkheid  van  de  Vervoerder voor verlies of schade aan de Bagage of andere bezittingen van de Passagier zal niet hoger zijn dan 833 speciale trekkingsrechten per Passagier onder het Verdrag van Athene of 2250 SDR wanneer de EU-verordening 392/2009 van toepassing is. Er werd overeengekomen dat dergelijke aansprakelijkheid van  de  Vervoerder onderworpen zal  zijn  aan een aftrek van 13 speciale trekkingsrechten per Passagier waarbij deze som moet worden afgetrokken van het verlies of de beschadiging van Bagage of bezittingen. De Passagier begrijpt dat de omrekeningskoers van speciale trekkingsrechten dagelijks schommelt en verkrijgbaar is bij een bank of op internet. De waarde van een SDR kan worden berekend op: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx. Indien een bepaling van deze transportvoorwaarden door de Conventie van Athene nietig   wordt   verklaard,   is   deze   nietigheid   beperkt   tot   de specifieke clausule en niet tot de transportvoorwaarden.

 

- 22.2

De aansprakelijkheid van de Vervoerder voor het overlijden en/of persoonlijk letsel is beperkt en zal onder geen enkele voorwaarden de door het Verdrag van Athene, en waar van toepassing, de EU verordening 392/2009  bepaalde aansprakelijkheidsgrenzen overschrijden.

- 22.3

De Vervoerder is  alleen aansprakelijk voor het overlijden en/of persoonlijke letsel en/of verlies van of schade aan Bagage indien de Vervoerder en/of zijn bedienden of beambten schuldig zijn aan “schuld of nalatigheid ” zoals vereist door artikel 3 van het Verdrag van Athene, en waar van toepassing, de EU verordening 392/2009. De, door het Verdrag bepaalde, aansprakelijkheidslimieten  zijn van toepassing op de bedienden en/of  beambten  en/of  onafhankelijke  aannemers  van  de Vervoerder overeenkomstig artikel 11 van het Verdrag van Athene. Eventuele schade die de Vervoerder dient te betalen, wordt verminderd in verhouding tot  de  nalatigheid van  de  Passagiers die  eventueel mede heeft bijgedragen tot de feiten zoals bepaald in artikel 6 van het Verdrag van Athene.
 

- 22.4

Onder het Verdrag van Athene en waar van toepassing, de EU verordening 392/2009 wordt verondersteld dat de Vervoerder de Bagage aan de Passagier heeft afgeleverd tenzij de Passagier schriftelijk aangifte doet binnen de volgende termijnen:
(i) in geval van zichtbare schade, voor of tijdens het ontschepen of het opnieuw afleveren;
(ii) in geval van onzichtbare schade of verlies van Bagage binnen vijftien  dagen  na  het  ontschepen  of  de  levering  of  de  datum waarop deze levering had moeten plaatsvinden.

- 22.5

Indien het hieronder vermelde vervoer geen “internationaal vervoer” is zoals gedefinieerd in artikel 2 van het Verdrag van Athene, of het schip wordt gebruikt als drijvend hotel en niet-internationaal vervoer over zee, zijn de resterende bepalingen van het Verdrag van Athene op dit contract van toepassing en tevens geacht worden hierin mutatis mutandis te zijn opgenomen.

- 22.6

De Vervoerder zal niet aansprakelijk zijn voor verlies van of schade aan waardevolle voorwerpen zoals munten, effecten, voorwerpen  in  kostbaar  metaal,  juwelen,  kunst,  camera’s, computers, elektronische uitrusting of andere waardevolle voorwerpen tenzij ze bij de Vervoerder in bewaring werden gegeven en bij het deponeren uitdrukkelijk en schriftelijk een hogere limiet is afgesproken en de Passagier extra betaalt voor de bescherming van de aangegeven waarde. In geval van aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan waardevolle spullen in bewaring gegeven bij het schip dan is deze beperkt tot 1.200 SDR uit het Verdrag van Athene of 3,375SDR indien EU-verordening 392/2009 van toepassing is. Vervoerder (ii)De Vervoerder  en  Passagier komen overeen geen waarborg van elkaar te vragen met betrekking tot om het even welke eis. De Passagier ziet af van het recht om het cruiseschip aan te houden of andere activa die de Vervoerder bezit, chartert of bedient. Indien het cruiseschip wordt aangehouden of in beslag genomen, hebben het schip en de Vervoerder het recht op alle beperkingen en beschikbare verdedigingen die hierin beschikbaar zijn.

- 22.7

Bovenop    de    beperkingen    en    uitzonderingen    op    de aansprakelijkheid in de transportvoorwaarden geniet de Vervoerder ten volle van alle van toepassing zijnde wetten voor de beperking en/of vrijstelling van de aansprakelijkheid (met inbegrip van, zonder beperkingen, de wet en/of wetten van de vlag die het schip voert met betrekking tot/of de wereldwijde beperking op schadevergoeding vanwege de Vervoerder). Niets in deze transportvoorwaarden is bedoeld om deze statutaire of andere beperking of vrijstelling van aansprakelijkheid te beperken of de Vervoerder deze te ontzeggen. De bediende en/of beambten van de Vervoerder zullen ten volle genieten van alle bepalingen inzake de beperking van de aansprakelijkheid.

- 22.8

Onverminderd bovenstaande bepalingen van 22.1 tot 22.7 zal de Vervoerder, indien een vordering tegen de Vervoerder wordt ingediend in een rechtsgebied waar de in deze transportvoorwaarden opgenomen toepasselijke uitzonderingen en beperkingen wettelijk als uitvoerbaar worden beschouwd, niet aansprakelijk zijn voor een overlijden,  letsel,  ziekte,  schade,  vertraging  of  ander  verlies  of schade aan een persoon of eigendom ten gevolge van om het even welke oorzaak waarvan niet is aangetoond dat ze door de nalatigheid of schuld van de Vervoerder zelf zijn veroorzaakt.

23. Emotioneel Leed

De Vervoerder dient geen compensatie te betalen aan een Passagier voor emotionele stress, mentale angst en/of psychologisch letsel van om het even welke aard tenzij deze wettelijk verhaalbaar is op de Vervoerder ten gevolge van letsels veroorzaakt door een ongeval te wijten aan de fout of een veronachtzaming van de Vervoerder.

24. Excursies aan Wal

De Vervoerder dient geen compensatie te betalen aan een Passagier voor emotionele stress, mentale angst en/of psychologisch letsel van om het even welke aard tenzij deze wettelijk verhaalbaar is op de Vervoerder ten gevolge van letsels veroorzaakt door een ongeval te wijten aan de fout of een veronachtzaming van de Vervoerder.

25. Toepasselijk Recht

Het recht dat op deze transportvoorwaarden van toepassing is, het Italiaanse recht.
 

26. Bevoegdheid

Tenzij anders bepaald door een toepasselijke wet, worden alle vorderingen  uitsluitend tegen  de  Vervoerder ingediend bij en onderworpen zijn aan de rechtbank van Napels, Italië.

27. Kennisgeving van Vorderingen

(A) De Vervoerder is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortkomen uit een ongeval dat de Passagier tijdens zijn aanwezigheid aan boord van het schip niet aan de Kapitein heeft gemeld.

(B) Kennisgevingen van vorderingen wegens overlijden, ziekte, emotionele stress of persoonlijk letsel, met alle schriftelijke gegevens  worden  binnen  zes  (6)  maanden  (185  dagen)  na  de datum  waarop  het  overlijden,  het  letsel  of  de  ziekte  zich voordeed, aan de Vervoerder worden betekend. 

(C)Kennisgevingen  voor  vorderingen  wegens  verlies  van  of schade aan Bagage of eigendom worden schriftelijk aan de Vervoerder betekend voor of tijdens de ontscheping of, indien niet zichtbaar, binnen vijftien (15) dagen vanaf de datum van ontscheping. 

 

(D) Klachten onder EU Reg. 1177/2010 met betrekking tot toegankelijkheid, annulering of vertraging moeten aan de Vervoerder worden ingediend binnen twee (2) maanden vanaf de datum waarop de dienst werd uitgevoerd. De Vervoerder zal binnen 1 maand reageren met een advies of de klacht is onderbouwd, is afgewezen of nog in behandeling is. Een definitief antwoord zal worden verstrekt binnen twee (2) maanden. De Reiziger zal, indien nodig additionele informatie verstrekken indien dit door de Vervoerder wordt verlangd voor de behandeling van de klacht.  Indien de Passagier niet tevreden is met het antwoord, dan kan het een klacht indienen bij de bevoegde instantie in het land van inscheping.

 

28. Tijdlimieten voor het Indienen van een Aanklacht

Alle  aanklachten  tegen  de  Vervoerder  of  het  cruiseschip wegens overlijden, ziekte, emotionele stress of persoonlijk letsel aan een Passagier of verlies van of schade aan Bagage of andere bezittingen zijn verjaard na twee (2) jaar vanaf de datum van ontscheping zoals voorzien door Artikel 16 van het Verdrag van Athene en, en waar van toepassing, de EU verordening 392/2009.