GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze website en de informatie is toegestaan, met de voorafgaande aanvaarding van de huidige voorwaarden voor het gebruik, de Privacy verklaring en de verdere aanwijzingen en impliceert impliciete kennis en acceptatie.

Gebruikers die niet akkoord gaan met deze voorwaarden of niet instemmen met de voorwaarden die hieronder staan beschreven is de toegang tot de site niet toegestaan, of het recht op het gebruik van de informatie en/of diensten die zijn opgenomen in het gelijk. Het is daarom raadzaam om dit document te printen en een kopie te bewaren.

MSC Cruises behoudt zich het recht voor om de huidige voorwaarden gedeeltelijk of volledig te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om dit vooraf te vermelden. Alle wijzigingen zijn van toepassing vanaf publicatie op de website. De gebruiker is verplicht om zich regelmatig op de hoogte te stellen van de huidige voorwaarden en is zich ervan bewust dat het gebruik van de site naar aanleiding van die wijzigingen, overeenkomstig is.

Intellectuele eigendomsrechten

Het MSC Cruises merk, het logo en alle andere onderscheidende tekens van MSC Cruises zijn geregistreerd en dus het exclusieve eigendom van MSC Cruises. Elk niet-toegestane gebruik is verboden. De volledige inhoud van deze site, met inbegrip van de programma’s, de binaire codes, de lay-out, tekst, documentatie, foto’s en fotografische reproducties zijn het eigendom van MSC Cruises en dus beschermd door internationale wetten op het auteursrecht.

De grenzen van verantwoordelijkheid

Het gebruik van deze site, dat gratis is, is uitsluitend voor informatieve / commerciële doeleinden.
 
MSC Cruises kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen en / of storingen die het gevolg zijn van de computer, on-line systeem, server of de toegang tot Internet Provider.
 
MSC Cruises behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enig recht op het verrichten van voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid van haar kant, de site te wijzigen, toegang te weigeren, tijdelijk of definitief het zichtbaar maken van de site op te schorten, in delen dan wel alle informatie die deel uitmaakt van dezelfde site.
 

Privacy mededeling

De gebruiker heeft de voorwaarden gelezen en geaccepteerd zoals vermeld in onze Privacy verklaring, aangegeven op deze website.

Gedragsregels

De gebruiker erkent dat het gebruik van de site in overeenstemming is met de bestaande regels en voorschriften. Met name, het niet versturen, invoegen of verzenden van materiaal in een andere vorm dan dat op deze site beschouwd kan worden als:

I.             onwettig, misbruik, bedreigend, obsceen, beledigend of lasterlijk;
II.            schadelijk voor het intellectuele eigendom, privacy of andere rechten van derden;
III.           eventuele virussen, Trojans, enzovoort;

De gebruiker verplicht zich ertoe om de toegang en/of het recht op het gebruik van de huidige site niet te verkopen, met inbegrip van alle materialen vermeld op de site.

Gebruikers verantwoordelijkheid

De gebruiker verplicht zich ertoe om MSC Cruises en haar vertegenwoordigers en werknemers van elke verantwoordelijkheid of schade aan derden als gevolg van het oneigenlijk gebruik van deze site  vrij te stellen.

Contact

In geval van problemen of voor meer informatie op onze website en de huidige voorwaarden voor het gebruik, kunt u contact opnemen met:
 
MSC Cruises S.A. 
Avenue Eugène-Pittard 16 
CH-1206 Genève (Zwitserland)

In het algemeen

De niet-geldigheid of de niet-uitvoering van een deel van de huidige voorwaarden levert geen gevaar op voor de efficiëntie en de geldigheid van de overige gedeelten.

De gebruiker is zich bewust van het feit dat de huidige voorwaarden voor het gebruik, de Privacy verklaring en alle andere informatie die op deze website vermeld staat beschikbaar is in het Italiaans-Engels en dat het huidige contract wordt geregeld door de Zwitserse wet.


MSC Cruises besteedt veel aandacht om alle informatie zo goed mogelijk op de website weer te geven. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.