Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V.

Algemene boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden
Algemene boekingsvoorwaarden

Deze algemene boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op de reizen van MSC Cruises S.A. die bij MSC Cruises The Netherlands B.V. (hierna: Reisorganisator genoemd) worden geboekt. MSC Cruises Nederland is statutair gevestigd aan de Kruisweg 825a (2132 NG) te Hoofddorp. MSC Cruises Nederland is Reisorganisator in de zin van de wet (art. 7:500 Burgerlijk Wetboek). Deze Algemene boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen onderdeel van de Reisovereenkomst tussen de Reiziger en de Reisorganisator. Behalve bij de Reisovereenkomst wordt de Reiziger partij bij de vervoerovereenkomst of -overeenkomsten met de vervoerder. In het geval dat de Reiziger een Cruise boekt bij een reisbureau of reisagent, niet zijnde MSC Cruises Nederland, is dit reisbureau of deze reisagent jegens de Reiziger Reisorganisator in de zin van art. 7:500 Burgerlijk wetboek, en niet MSC Cruises Nederland. Deze Algemene Boekingsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op met MSC Cruises Nederland gesloten Reisovereenkomsten in de zin van art 7:500 BW. Op de tussen de Reiziger en een Reisbureau/Reisagent, niet zijnde MSC Cruises Nederland, tot stand gekomen Reisovereenkomst, zijn van toepassing de voorwaarden genoemd in de reisdocumenten die de Reiziger van dit Reisbureau/Reisagent ontvangt. Indien het Reisbureau/Reisagent in door deze aan de Reiziger toegestuurde of ter hand gestelde reisdocumenten verwijst naar de Algemene Boekingsvoorwaarden van de Reisorganisator, dan wel indien het Reisbureau/Reisagent algemene voorwaarden van toepassing verklaart waarin wordt verwezen naar de Algemene Boekingsvoorwaarden van de Reisorganisator, zijn deze Algemene Boekingsvoorwaarden eveneens van toepassing.
 
Definities 
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de hieronder beschreven betekenis: 
Reisovereenkomst: de overeenkomst tussen MSC Cruises Nederland en de Reiziger die wordt bewezen door de boekingsbevestiging van MSC Cruises Nederland die na boeking aan de Reiziger wordt toegezonden. 
Reisorganisator: MSC Cruises The Netherlands B.V. 
Reissom: het bedrag dat de reiziger verschuldigd is voor zijn/haar Cruise of Pakketreis. 
Cruise: de Cruise zoals die beschreven wordt in de desbetreffende brochure of andere documentatie die voor of uit naam van MSC Cruises Nederland uitgebracht wordt, dan wel de Cruise die wordt gepresenteerd op de officiële MSC Cruises-internetsite. 
Vervoerder: de partij die zich tot het vervoer verbonden heeft of de Reiziger van de ene plaats naar de andere brengt, zoals aangegeven op het Cruiseticket, het vliegticket of een ander ticket dat uitgegeven werd voor het wegtransport, en daarbij op zulke documenten aangeduid wordt als vervoerder. De vervoerder omvat de eigenaar en/of de bevrachter en/of bestuurder en/of hun bedienden en/of agenten van om het even welke transportverlener. 
Transportvoorwaarden: de algemene voorwaarden waaronder de vervoerder(s) lucht-, weg- of zeetransport lever(t)(en). De transportvoorwaarden kunnen verwijzen naar de wettelijke bepalingen van het land van de vervoerder en/of internationale verdragen die de aansprakelijkheid van de vervoerder beperken of uitsluiten. Kopieën van de transportvoorwaarden van, om het even welke, vervoerder zijn op aanvraag beschikbaar voor de Reiziger. Voor de transportvoorwaarden zie ook: http://www.mscCruises.nl/nl_nl/Cruise-geboekt/voorwaarden.aspx 
Pakketreis: een reis die behalve uit de Cruise uit meerdere onderdelen bestaat, uit een of meerdere vluchten dan wel voor- en/of natransport met een ander vervoermiddel en/of andere producten, zoals hotelovernachtingen en/of pre- en/of post-Cruisearrangement. Excursies aan wal of pendeldiensten die geen deel uitmaken van de pakketprijs zijn niet inbegrepen. 
Excursie aan wal: elke excursie, reis of activiteit aan wal die geen deel uitmaakt van de all-in prijs van de Cruise en door de MSC Cruises Nederland en aan boord van het Cruiseschip voor verkoop aangeboden wordt. 
Reiziger: iedere persoon die vermeld staat op de boekingsbevestiging die het bewijs van de Reisovereenkomst vormt. 
"Force Majeure" betekent een onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenis buiten de macht van de vervoerder, waaronder Act of God (zoals overstroming, aardbeving, storm, orkaan of andere natuurrampen), oorlog, invasie, handelen van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden, ongeacht of er oorlog verklaard is), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of verzwakte macht of confiscatie, terroristische activiteiten, rellen, burgerstoornissen, industriële geschillen, natuur- en nucleaire rampen, brand, epidemieën, gezondheidsrisico's, nationalisatie, overheidssancties, embargo, arbeidsgeschil, staking, uitsluiting of onderbreking of storing van elektriciteit of telefoondienst en / of onvoorziene technische problemen met vervoer, inclusief wijzigingen of annulering van vluchten, gesloten of overbelaste luchthavens of havens.
'World Cruise' betekent de wereldreis die door de vervoerder wordt georganiseerd en aangeboden als één pakketreis. Voor alle relevante doeleinden wordt de World Cruise altijd beschouwd als een enkel en ondeelbaar pakket. Alle voorwaarden en verwijzingen naar een Cruise en / of pakket zijn tevens van toepassing op een worldcruise, tenzij anders vermeld. Verwijzingen naar prijs betreft verwijzingen naar de totaalprijs van de worldcruise.
Grand Tour: de combinatie van twee of meer cruises (welke ook als enkele cruise kan worden verkocht) samengesteld door de Reisorganisator. De Grand Tour dient altijd te worden beschouwd als een enkel en ondeelbaar pakket. Alle termen/ voorwaarden en verwijzingen van een cruise en/of Pakket zijn tevens van toepassing op een Grand Tour, tenzij anders vermeld. Verwijzingen naar prijs betreft verwijzingen naar de totaalprijs van de Grand Tour.
Officiële Website: de webpagina’s , documenten en tekstlinks vallend onder web domeinnaam www.msccruises.nl 
Overmacht: elke onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenis buiten de controle van de Reisorganisator, zoals: calamiteiten (waaronder brand, overstroming, aardbeving, storm, orkaan of elke andere natuurramp), oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (ongeacht of er oorlog werd verklaard), burgerlijke oorlog, opstand, revolutie, oproer, militaire of wederrechtelijk toegeëigende macht of gerechtelijke inbeslagneming, activiteiten van terroristen, nationalisatie, regeringssanctie, blokkade, embargo, arbeidsgeschil, staking, lock-out, of onderbreking of storing van elektriciteit of telefoonservice en/of elk ander onvoorzien technisch probleem. 
'Gehandicapte persoon' of 'persoon met verminderde mobiliteit' houdt in elk persoon die minder mobiel is bij gebruik van transport als gevolg van een lichamelijke handicap (zintuiglijk of beweging, permanent of tijdelijk), intellectueel of psychosociale handicap of stoornis of elke andere reden voor handicap of stoornis als gevolg van leeftijd en wiens situatie toepasselijke aandacht en aanpassing aan zijn/haar behoeften vergt voor de diensten die beschikbaar zijn voor alle passagiers.

Algemene boekingsvoorwaarden MSC Cruises The Netherlands B.V.